Akty prawne

» Uchwała w sprawie utworzenia Centrum

Uchwała nr 97/V/2014
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 28 maja 2014 r.


w sprawie: utworzenia Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej - Ars Docendi UJ oraz przyjęcia Regulaminu Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej - Ars Docendi UJ 

Na podstawie § 24 pkt 6, § 66 i § 79 Statutu UJ Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwala co następuje:


§ 1


1. Z dniem 1 października 2014 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim tworzy się Centrum
Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej - Ars Docendi UJ, zwane dalej Centrum.
2. Centrum jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego podporządkowaną Prorektorowi UJ ds. dydaktyki.
3. Zadaniem Centrum jest doskonalenie kompetencji dydaktycznych oraz wspieranie
rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich i doktorantów UJ.
4. Centrum finansowane jest ze środków funduszu dydaktycznego Prorektora UJ ds. dydaktyki oraz środków zewnętrznych.


§ 2


Przyjmuje się Regulamin Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej - Ars Docendi UJ stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

» Regulamin Centrum

Załącznik do uchwały nr 97/V/2014
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 maja 2014 r.
 
REGULAMIN
CENTRUM DOSKONALENIA DYDAKTYKI AKADEMICKIEJ - ARS DOCENDI UJ

§ 1

Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej - Ars Docendi UJ, zwane dalej Centrum, jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego.

§ 2

Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Prorektor UJ ds. dydaktyki.

§ 3

Celem działania Centrum jest doskonalenie kompetencji dydaktycznych oraz wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich i doktorantów UJ.

§ 4

Do zadań Centrum należy w szczególności:
1) prowadzenie warsztatów służących doskonaleniu umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich i doktorantów UJ;
2) wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich poprzez różne formy aktywności;
3) współpraca z jednostkami UJ w zakresie pozyskiwania kadry dydaktycznej dla realizacji warsztatów oraz innych form aktywności Centrum;
4) współpraca z uczelniami zagranicznymi w zakresie rozwijania kompetencji
dydaktycznych nauczycieli akademickich;
5) prowadzenie i inspirowanie badań naukowych z zakresu dydaktyki akademickiej;
6) organizacja konferencji z zakresu dydaktyki akademickiej;
7) utworzenie i systematyczne prowadzenie strony internetowej zawierającej kompleksowe informacje z zakresu wydarzeń i nowości w dziedzinie dydaktyki akademickiej.

§ 5

Wewnętrzną jednostką organizacyjną Centrum jest Biuro Centrum.
 
§ 6

Organami Centrum są:
1) Rada Programowa Centrum;
2) Dyrektor Centrum.
 
§ 7

1. W skład Rady Programowej Centrum wchodzą:
1) Dyrektor Centrum, jako przewodniczący;
2) nie mniej niż czterech i nie więcej niż sześciu pracowników naukowo-dydaktycznych lub dydaktycznych UJ;
3) Sekretarz Rady, którym jest kierownik Biura Centrum.
2. Członkowie Rady Programowej Centrum, o których mowa w pkt 1b, powoływani są przez Prorektora UJ ds. dydaktyki na wniosek Dyrektora Centrum.
3. Kadencja członków Rady Programowej Centrum trwa 4 lata i pokrywa się z kadencją władz UJ.
4. Pierwsza kadencja Rady Programowej Centrum rozpoczyna się 1 października 2014 roku i trwa do 31 sierpnia 2016 roku.
5. Posiedzenia Rady Programowej Centrum zwołuje przewodniczący Rady, nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku akademickiego. Posiedzenie może być zwołane również na wniosek co najmniej trzech członków Rady.
 
§ 8

1. Rada Programowa Centrum jest organem opiniodawczo-doradczy Dyrektora Centrum.
2. Do zadań Rady Programowej Centrum należy w szczególności:
1) opiniowanie rocznych planów i kierunków rozwoju Centrum;
2) przygotowywanie i zatwierdzanie programu warsztatów dydaktycznych;
3) przygotowywanie wstępnego harmonogramu warsztatów;
4) ustalanie zasad rekrutacji na warsztaty oraz form zaliczenia warsztatów;
5) przedstawianie propozycji aktywności w ramach Centrum.
6) powoływanie komisji konkursowej zgodnie z § 156 ust. 2 Statutu UJ do
przeprowadzenia konkursów na stanowiska o których mowa w art. 110 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
 
§ 9

1. Dyrektorem Centrum może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, dla którego Uniwersytet Jagielloński jest podstawowym miejscem pracy.
2. Dyrektora Centrum powołuje Rektor UJ po zakwalifikowaniu w drodze konkursu, którego kryteria ustala Prorektor UJ ds. dydaktyki.
3. Dyrektor kieruje działalnością Centrum, a w szczególności:
1) organizuje i nadzoruje pracę Centrum;
2) reprezentuje Centrum na zewnątrz;
3) jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Centrum;
4) opracowuje plan pracy dydaktycznej, szkoleniowej oraz innych inicjatyw związanych z działalnością Centrum;
5) współpracuje z innymi jednostkami UJ w zakresie organizacji oceny warsztatów przez ich uczestników;
6) wykonuje inne sprawy zlecone przez władze UJ.
 
§10
 
1. Obsługę administracyjną Centrum zapewnia Biuro Centrum.
2. Prorektor UJ ds. dydaktyki, na wniosek Dyrektora Centrum, powołuje kierownika Biura Centrum. Kierownik Biura Centrum pełni funkcję Sekretarza Rady Programowej.
3. Zakres obowiązków i uprawnień kierownika Biura Centrum określa Dyrektor Centrum w porozumieniu z Prorektorem UJ ds. dydaktyki.
 
§ 11

Działalność Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej UJ finansowana jest ze środków funduszu dydaktycznego Prorektora UJ ds. dydaktyki oraz środków pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych.
 
§ 12

Regulamin, po jego uchwaleniu przez Senat UJ, wchodzi w życie z dniem 1 października
2014 roku.