Zadania Biura Doskonalenia Kompetencji

Do zadań Biura Doskonalenia Kompetencji należy w szczególności:

1) wsparcie procesu doskonalenia kompetencji kadry administracyjnej UJ realizującej zadania związane z dydaktyką i sprawami studenckimi;

2) wsparcie procesu doskonalenia kompetencji kadry dydaktycznej UJ:

a) planowanie i organizowanie cyklu warsztatów dydaktycznych Ars Docendi oraz konferencji Ars Docendi,

b) obsługa administracyjna Nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Pro Arte Docendi oraz Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki „Ars Docendi”;

3) planowanie i organizowanie cyklu wykładów Artes Liberales;

4) prowadzenie spraw związanych ze studiami podyplomowymi, kursami dokształcającymi i szkoleniami w UJ, w szczególności informowanie o regulacjach prawnych, sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w drugiej instancji w zakresie studiów podyplomowych oraz prowadzenie ich ewidencji;

5) uczestnictwo w międzynarodowych i krajowych konferencjach, projektach oraz programach dotyczących doskonalenia kompetencji;

6) obsługa administracyjna Własnych Funduszy Stypendialnych UJ, programu MOST oraz nagrody im. Henryka Jordana;

7) przygotowanie dyplomów ukończenia studiów wyższych i świadectw ukończenia studiów podyplomowych do podpisu przez Rektora UJ lub upoważnionego Prorektora;

8) prowadzenie albumu studentów i księgi dyplomów;

9) prowadzenie spraw dotyczących wzorów druków dla studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i uczestników kursów dokształcających;

10) udzielanie informacji oraz tworzenie projektów regulacji w zakresie potwierdzania efektów uczenia;

11) koordynacja organizacji Tygodnia Jakości Kształcenia.

Rada na rzecz Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej „Ars Docendi”

Nad programem warsztatów dydaktycznych czuwa Rada na rzecz Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej „Ars Docendi” w składzie:

  • dr Iwona Maciejowska – Przewodnicząca Rady,
  • prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz – członek Rady,
  • dr hab. Anna Pecio – członek Rady,
  • dr hab. Anna Sajdak-Burska – członek Rady,
  • dr hab. Jerzy Rosiński – członek Rady,
  • dr med. Michał Nowakowski – członek rady,
  • dr Krzysztof Ciesielski – członek Rady.

Zadania Rady na rzecz Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej „Ars Docendi”

Do zadań Rady należy w szczególności:
1) przygotowywanie programu warsztatów dydaktycznych Ars Docendi;
2) przedstawianie do akceptacji Prorektorowi UJ ds. dydaktyki listy osób prowadzących warsztaty dydaktyczne Ars Docendi;
3) pełnienie funkcji doradczej dla Prorektora UJ ds. dydaktyki w zakresie doskonalenia dydaktyki akademickiej;
4) przygotowywanie planów rozwoju na rzecz doskonalenia dydaktyki akademickiej;
5) inicjowanie konferencji i projektów z zakresu dydaktyki akademickiej;
6) inspirowanie badań naukowych z zakresu dydaktyki akademickiej;
7) rekomendowanie działań na rzecz doskonalenia dydaktyki akademickiej w UJ.