Zadania Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej

Status Centrum

Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej - Ars Docendi UJ jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Prorektor UJ ds. dydaktyki. Celem działania Centrum jest doskonalenie kompetencji dydaktycznych oraz wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich i doktorantów UJ.

Zadania Centrum

Do zadań Centrum należy m. in.:

 1. prowadzenie warsztatów służących doskonaleniu umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich i doktorantów UJ;
 2. wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich poprzez różne formy aktywności;
 3. współpraca z uczelniami zagranicznymi w zakresie rozwijania kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich;
 4. prowadzenie i inspirowanie badań naukowych z zakresu dydaktyki akademickiej;
 5. organizacja konferencji z zakresu dydaktyki akademickiej.

 

Rada Programowa

Nad programem warsztatów dydaktycznych oraz innymi aktywnościami Centrum czuwa Rada Programowa Centrum w składzie:

 • dr Iwona Maciejowska – Przewodnicząca Rady,
 • dr hab. Anna Janus-Sitarz, prof. UJ – członek Rady,
 • dr hab. Anna Pecio – członek Rady,
 • dr hab. Anna Sajdak – członek Rady,
 • dr hab. Jerzy Rosiński – członek Rady,
 • dr Michał Nowakowski – członek rady,
 • dr Krzysztof Ciesielski – członek Rady,
 • prof. dr hab. Jadwiga Mirecka – honorowy członek Rady,
 • dr Jacek Urbaniec - gość z głosem doradczym.