O Biurze

Biuro Doskonalenia Kompetencji powstało na mocy Zarządzenia nr 117 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 listopada 2017 r oku w sprawie: zmiany nazwy i struktury organizacyjnej Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od dnia 1 listopada 2017 Biuro Doskonalenia Kompetencji jest częścią Centrum Wsparcia Dydaktyki.

Do głównych zadań Biura Doskonalenia Kompetencji należą:

1) wsparcie procesu doskonalenia kompetencji kadry administracyjnej UJ realizującej zadania związane z dydaktyką i sprawami studenckimi;

2) wsparcie procesu doskonalenia kompetencji kadry dydaktycznej UJ:

a) planowanie i organizowanie cyklu warsztatów dydaktycznych Ars Docendi oraz konferencji Ars Docendi,

b) obsługa administracyjna Nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Pro Arte Docendi oraz Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki „Ars Docendi”;

3) planowanie i organizowanie cyklu wykładów Artes Liberales;

4) prowadzenie spraw związanych ze studiami podyplomowymi, kursami dokształcającymi i szkoleniami w UJ, w szczególności informowanie o regulacjach prawnych, sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w drugiej instancji w zakresie studiów podyplomowych oraz prowadzenie ich ewidencji;

5) uczestnictwo w międzynarodowych i krajowych konferencjach, projektach oraz programach dotyczących doskonalenia kompetencji;

6) obsługa administracyjna Własnych Funduszy Stypendialnych UJ, programu MOST oraz nagrody im. Henryka Jordana;

7) przygotowanie dyplomów ukończenia studiów wyższych i świadectw ukończenia studiów podyplomowych do podpisu przez Rektora UJ lub upoważnionego Prorektora;

8) prowadzenie albumu studentów i księgi dyplomów;

9) prowadzenie spraw dotyczących wzorów druków dla studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i uczestników kursów dokształcających;

10) udzielanie informacji oraz tworzenie projektów regulacji w zakresie potwierdzania efektów uczenia;

11) koordynacja organizacji Tygodnia Jakości Kształcenia.

Kontakt

Biuro Doskonalenia Kompetencji

Centrum Wsparcia Dydaktyki

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

ul. Gołębia 24, pok. 013

31-007 Kraków

Tel.: 12 663 11 35

 

Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej - Ars Docendi UJ było pozawydziałową jednostką organizacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nadzór nad działalnością Centrum sprawował Prorektor UJ ds. dydaktyki. Celem działania Centrum było doskonalenie kompetencji dydaktycznych oraz wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich i doktorantów UJ.

Obecnie zadania Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej - Ars Docendi UJ przejęło Biuro Doskonalenia Kompetencji w Centrum Wsparcia Dydaktyki.