Nagroda Pro Arte Docendi

Nagrodę Pro Arte Docendi przyznaje się wybitnym nauczycielom akademickim zatrudnionym w UJ za wysoką jakość pracy dydaktycznej, a w szczególności za mistrzostwo w sztuce przekazywania wiedzy, doskonałe relacje i wyniki pracy ze studentami, indywidualną pracę z wyróżniającymi się wychowankami oraz kołami naukowymi, wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w zakresie kształcenia oraz stosowanie w praktyce innowacyjnych metod i środków, zgodnych ze wskazaniami nowoczesnej dydaktyki akademickiej.

O przyznaniu Nagrody decyduje Kapituła.

Skład Kapituły w kadencji 2016-2020 

W danym roku akademickim mogą być przyznane maksymalnie 3 nagrody dla nauczycieli akademickich z Wydziałów UJ oraz maksymalnie 1 nagroda dla nauczycieli akademickich z Wydziałów CM UJ.

Dobrą praktyką jest przedyskutowanie kandydatury do nagrody na Radzie Instytutu. Następnie kandydatura powinna być przegłosowana na Radzie Wydziału. Z wnioskiem o przyznanie nagród występują Rady Wydziałów lub Rady Jednostek Międzywydziałowych. Do wniosku powinna być dołączona dokumentacja uzasadniająca wystąpienie o przyznanie nagrody (np. wykaz najważniejszych publikacji, opis aktywności naukowej, popularyzatorskiej, osiągnięć zawodowych, wykaz wprowadzonych innowacji dydaktycznych itp.). Na wniosku konieczne są podpisy Dyrektora Instytutu oraz Dziekana.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja br. w Biurze Doskonalenia Kompetencji Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ (Collegium Novum, pok. 013) oraz przesłać skany dokumentów na adres: ars.docendi@uj.edu.pl.

Decyzje o wyborze laureatów nagród zostaną podjęte na posiedzeniu Kapituły wspólnej dla Nagrody „Pro Arte Docendi” i Nagrody im. Hugona Kołłątaja. Przewidywany termin wręczenia nagród to październik br. podczas uroczystości związanych z obchodami Dnia Komisji Edukacji Narodowej.

Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail: ars.docendi@uj.edu.pl

Laureaci Nagrody Pro Arte Docendi

W roku akademickim 2017/2018 Nagrodę otrzymali:

 • dr hab. Anna Janus-Sitarz, prof. UJ - Wydział Polonistyki;
 • dr hab. Joanna Grela - Wydział Filozoficzny;
 • dr hab. Leszek M. Sokołowski - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;
 • prof. dr hab. Jan Andrzej Litwin - Wydział Lekarski.

W roku akademickim 2016/2017 Nagrodę otrzymali:                                          

 • prof. dr hab. Marek Jarnicki - Wydział Matematyki i Informatyki UJ;                         
 • dr hab. Kazimierz Lankosz, prof. UJ - Wydział Prawa i Administracji UJ;                    
 • dr Renata Iwicka - Wydział Filozoficzny UJ;                                                             
 • dr n. med. Michał Nowakowski - Wydział Lekarski CM UJ.

W roku akademickim 2015/2016 Nagrodę otrzymali:

 • dr hab. Anna Sajdak - Wydział Filozoficzny UJ;
 • dr hab. Joanna Bereta - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ;
 • dr hab. Paweł Góra - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ;
 • prof. dr hab. med. Jerzy Walocha - Wydział Lekarski CM UJ.

W roku akademickim 2014/15 Nagrodę otrzymali:

 • prof. dr hab. Marek Sanak - Wydział Lekarski;
 • prof. dr hab. Ryszard Laskowski - Wydział Biologii i Nauk o Ziemi;
 • prof. dr hab. Stanisława Surdykowska - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej;
 • prof. dr hab. Andrzej Borowski - Wydział Polonistyki.

W roku akademickim 2013/14 Nagrodę otrzymali:

 • prof. dr hab. Jolanta Jaworek - Wydział Nauk o Zdrowiu;
 • dr Krzysztof Ciesielski - Wydział Matematyki i Informatyki.

W roku akademickim 2012/2013 Nagrodę otrzymali:

 • prof. dr hab. Jacek Dubiel - Wydział Lekarski;
 • prof. dr hab. Andrzej Zoll - Wydział Prawa i Administracji;
 • dr Krzysztof Kowalski - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych;
 • dr Paweł Czubik - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych.

W roku akademickim 2011/12 Nagrodę otrzymali:

 • prof. dr hab. Elżbieta Muskat-Tabakowska - Wydział Filologiczny;
 • prof. dr hab. Stanisław Majewski - Wydział Lekarski;
 • prof. dr hab. Andrzej Magiera - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

W roku akademickim 2010/11 Nagrodę otrzymali:

 • dr hab. Krzysztof Zamorski - Wydział Historyczny;
 • prof. dr hab. Krzysztof Krajewski - Wydział Prawa i Administracji;
 • dr Beata Kowalska - Wydział Filozoficzny.

W roku akademickim 2009/2010 Nagrodę otrzymali:

 • dr hab. Bartłomiej Dobroczyński - Wydział Filozoficzny;
 • red. Andrzej Magdoń  - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej;
 • nagroda zespołowa: dr hab. Marek Frankowicz, dr Anna Kolasa - Wydział Chemii.

W roku akademickim 2008/09 Nagrodę otrzymali:

 • prof. dr hab. Krzysztof Łukasz Kaczanowski - Wydział Biologii i Nauk o Ziemi;
 • prof. dr hab. Krzysztof Ożóg - Wydział Historyczny.

W roku akademickim 2007/08 Nagrodę otrzymali:

 • prof. dr hab. Danuta Karcz - Wydział Lekarski;
 • prof. dr hab. Ewa Miodońska - Brookes - Wydział Polonistyki;
 • prof. dr hab. Antoni Pędziwiatr - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.


W roku akademickim 2006/07 Nagrodę otrzymali:

 • prof. dr hab. Jerzy Ombach - Wydział Matematyki i Informatyki;
 • prof. dr hab. Teresa Adamek-Guzik - Wydział Lekarski;
 • prof. dr hab. Lucjan Suchanek - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych.

W roku akademickim 2005/06 Nagrodę otrzymali:

 • nagroda zespołowa dla dr hab. Renaty Jachowicz, prof. dr hab Jerzego Brandysa - Wydział Farmaceutyczny;
 • dr Aleksandra Patalas - Wydział Historyczny;
 • dr hab. Janusz Jamrozik, prof. UJ - Wydział Chemii.

W roku akademickim 2004/2005 Nagrodę otrzymali:

 • prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki - Wydział Prawa i Administracji;
 • prof. dr hab. Paweł Idziak - Wydział Matematyki i Informatyki;
 • prof. dr hab. Jacek Pietrzyk - Wydział Lekarski.

W roku akademickim 2003/2004 Nagrodę otrzymali:

 • prof. dr hab. Tadeusz Cichocki - Wydział Lekarski;
 • prof. dr hab. Andrzej Staruszkiewicz - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;
 • dr Krzysztof Szczerski - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych.