O Biurze

Biuro Doskonalenia Kompetencji powstało na mocy Zarządzenia nr 117 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 listopada 2017 r oku w sprawie: zmiany nazwy i struktury organizacyjnej Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od dnia 1 listopada 2017 Biuro Doskonalenia Kompetencji jest częścią Centrum Wsparcia Dydaktyki.

Do głównych zadań Biura Doskonalenia Kompetencji należą m. in.:

  • wsparcie procesu doskonalenia kompetencji kadry administracyjnej UJ realizującej zadania związane z dydaktyką i sprawami studenckimi;
  • wsparcie procesu doskonalenia kompetencji kadry dydaktycznej UJ (Ars Docendi);
  • planowanie i organizowanie cyklu wykładów Artes Liberales;
  • prowadzenie spraw związanych ze studiami podyplomowymi, kursami dokształcającymi i szkoleniami w UJ, w szczególności informowanie o regulacjach prawnych, sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w drugiej instancji w zakresie studiów podyplomowych oraz prowadzenie ich ewidencji;
  • obsługa administracyjna Własnych Funduszy Stypendialnych UJ, programu MOST oraz nagrody im. Henryka Jordana;
  • przygotowanie dyplomów ukończenia studiów wyższych i świadectw ukończenia studiów podyplomowych do podpisu przez Rektora UJ lub upoważnionego Prorektora.

Kontakt

Biuro Doskonalenia Kompetencji

Centrum Wsparcia Dydaktyki

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

ul. Gołębia 24, pok. 013

31-007 Kraków

Tel.: 12 663 11 35

 

Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej - Ars Docendi UJ było pozawydziałową jednostką organizacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nadzór nad działalnością Centrum sprawował Prorektor UJ ds. dydaktyki. Celem działania Centrum było doskonalenie kompetencji dydaktycznych oraz wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich i doktorantów UJ.

Obecnie zadania Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej - Ars Docendi UJ przejęło Biuro Doskonalenia Kompetencji w Centrum Wsparcia Dydaktyki.